ABOUT US

บริษัท เคเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เป็นบริษัทที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการสรา้ งผลงานการบรหิ ารงานระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ความปลอดภัยไฟฟ้าประจําปี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าทําความ สะอาดตู้ MDB ในโรงงาน ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า และซ่อมบํารุงเครื่องจักร โดย ทีมงานวิศวกรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีประสบการณ์ ในการทํางานโครงการเอกชน


บริษัทเราที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรจุเอาความเชี่ยวชาญใน ทุกๆด้านของงานระบบไฟฟ้า งานซ่อมบํารุงเครื่องจักร จากประสบการณ์ของกลมุ่ ผู้ก่อตั้งในช่วงเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ของการทํางาน และนํามาพัฒนารวมกัน จวบ จนกระทั่งปัจจุบัน ดําเนินการทําธุรกจิ ด้าน งานระบบไฟฟ้างานก่อสร้าง และเริ่ม ก่อตั้งในรูปแบบบรษิ ัทอย่างเป็นทางการ ในต้นปี 2556 ในชื่อ บริษัท เคเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด นับได้ว่าบริษัทเป็นหน่ึงในบรษิ ัท รับเหมางานระบบที่ทําธุรกิจน้ีแบบมอื อาชีพโดยวิศวกรไฟฟ้า บริษัท เค เค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
KK POWER ENGINEERING AND SERVICE


ที่อยู่สํานักงานใหญ่ (COMPANY ADDRESS)
เลขท่ี 99/79 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
มือถือ : 086-383-9444
E-mail : kk.powerengineering.1@gmail.com

kimnattawoot.kkpower@gmail.com ID Line : nattawoot_kkpower


ประเภทของกิจการ (TYPE OF BUSINESS)
ดําเนินธุรกิจติดตั้งและให้บริการงานด้านตรวจสอบและซอ่มบํารงุในงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้างาน PM TEST อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และ รับงาน ถ่ายภาพความร้อน IR Thermal scan


บริษัท (COMPANY DETAIL)
ปีที่จัดต้ัง (YEAR ESTABLISHED) : 12 กุมภาพันธ์ 2557

 สินค้าหลักของบริษัท (MAIN PRODUCTS)
- PM and TEST อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
- ติดต้ังและออกแบบงานระบบไฟฟ้า
- งานถ่ายภาพความร้อน THERMAL SCAN - รับงานตรวจสอบไฟฟ้าประจําปี
- งานตรวจสอบระบบกราวด์โรงงาน
- งานติดตั้งระบบกราวด์งานลอ่ ฟ้า
- รับบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้