บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี

บริษัท เคเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริษัทตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการสร้าง
ผลงานการบริหารงานระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าทําความสะอาดตู้ MDB ในโรงงาน ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า และซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ตรวจไฟฟ้า

รับงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจําปี

 เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือสถานที่ที่ใช้งานระบบไฟฟ้า โดยหน้าที่ของงานประกอบด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบการต่อต้านทานไฟฟ้า การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบดินและสายไฟ การตรวจสอบการเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้า 

ตรวจไฟฟ้า

งานซ่อมบํารุงรักษาและทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพื่อให้รักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพทางกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ การทดสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการซ่อมแซมหรือแทนที่อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพใหม่

 

ตรวจไฟฟ้า

ติดตั้งและปรับปรุง แก้ไขงานในระบบไฟฟ้า

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ตามความต้องการและมาตรฐานที่กำหนด งานนี้อาจเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า สวิทช์ ปลั๊กเกอร์ ตู้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟฟ้าในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง โดยการติดตั้งและปรับปรุง

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดย Professional Engineer


บริษัทเราพัฒนาต่อเนื่องมาจากการสร้างผลงานการบริหารงานระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ความปลอดภัยไฟฟ้าประจําปี การตรวจสอบระบบไฟฟ้าคือกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญในการดูแลระบบไฟฟ้า ป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และยังช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าทําความ สะอาดตู้ MDB ในโรงงาน ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า และซ่อมบํารุงเครื่องจักร โดย ทีมงานวิศวกรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีประสบการณ์ ในการทํางานโครงการเอกชน บริษัทเราที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรจุเอาความเชี่ยวชาญใน ทุกๆด้านของงานระบบไฟฟ้า งานซ่อมบํารุงเครื่องจักร

Professional Engineer คือ

Professional Engineer คือ วิศวกรระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามมาตรฐานที่กำหนด การได้รับการรับรองนี้จะต้องผ่านการศึกษาและทดสอบที่เข้มงวด และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การเป็น Professional Engineer หมายความว่าวิศวกรระดับนี้มีความรู้และความชำนาญในการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิเคราะห์ และดูแลระบบต่างๆ ในทางวิศวกรรม การมีสถานะ Professional Engineer ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่นใจในคุณภาพของงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ ของวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า คืออะไร?

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานไฟฟ้า การตรวจสอบจะเป็นการตรวจวัด, ทดสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าให้ทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหา ความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ขั้นตอนการตรวจสอบ

1.ตรวจวัดค่าไฟฟ้า: ใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจวัดค่าไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบ รวมถึงวัดค่าโวลต์ แอมป์และวัตต์
2.ทดสอบระบบ: ทดสอบระบบไฟฟ้าแต่ละส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.วิเคราะห์ปัญหา: วิเคราะห์และตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า และขอแนะนำวิธีแก้ไข

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ความสำคัญ

1.ป้องกันภัย: ป้องกันภัยไฟฟ้า, และปัญหาที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้าที่เสียหาย
2.ประหยัดค่าใช้จ่าย: ป้องกันการเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
3.ความปลอดภัย: ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้งานระบบไฟฟ้า


ตรวจระบบไฟฟ้า ทำไมต้องมีการตรวจสอบทุกปี?

1. ความปลอดภัย: ระบบไฟฟ้าที่มีการใช้งานอยู่ต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความปลอดภัย เช่น การระเบิด ไฟไหม้ หรือการรั่วซึมของไฟฟ้า
2. ประสิทธิภาพการทำงาน: การตรวจสอบเป็นวิธีในการค้นหาปัญหาหรือส่วนที่อาจเกิดความเสียหาย ทำให้สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
3. การประหยัดค่าใช้จ่าย: ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการดูแลอาจทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างไม่ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะต้องแก้ไขเมื่อปัญหาแล้วเสร็จ

ตรวจไฟฟ้าประจำปี ไม่ต้องตรวจได้มั้ย?
การไม่ตรวจระบบไฟฟ้าอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการทำงานของระบบ ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการดูแล การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญ

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Download

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี กฎหมาย                แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้า                แบบฟอร์มตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี                ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 2566

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี กฎหมาย    แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้า    แบบฟอร์มตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี    ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 2566


ตรวจระบบไฟฟ้า  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  Professional Engineer คือ  บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน   ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี   ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
 

OUR PRODUCTS

a65

การติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบควบคุมการฉีดสารเคมีสำหรับเครื่องดักฝุ่น (Duct Collector) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบควบคุมเพื่อให้สามารถฉีดสารเคมีลงในเครื่องดักฝุ่นได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

f55

การติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือ Installation Electrical System เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าในอาคารหรือโครงการที่ต้องการไฟฟ้าใช้สำหรับการทำงานต่างๆ รวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

a01

เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการตรวจสอบและดูแลรักษาความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ งานเหล่านี้มีหลายขั้นตอนและความสำคัญ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

a03

เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตัดต่อทางไฟฟ้าแบบกิสเบรคเกอร์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าอาคารหรือสถานที่ต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ARTICLES

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ภัยอันตรายที่กำลังตามมาคือ ไฟดูด หากตัวเปียก มือเปียก อย่าได้เผลอไปจับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าโดยเด็ดขาด วันนี้จึงอยากชวนมารู้จักกับ “เบรกเกอร์กันดูด”  

การเกิดไฟดูด ไฟช็อตคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนี้ขึ้นกับคนที่เรารักหรือคนในบ้านของเรา ชวนอ่านบทความนี้ที่ได้นำ 3 แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟช็อตมาแนะนำ

อากาศร้อนแสนร้อนประกอบกับการใช้ไฟปริมาณมาก เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่มี หรืออาจจะใช้งานไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานานขาดการตรวจสอบ หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ในโลกของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น และมักจะนำไปสู่ความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออาคาร สำนักงาน บ้าน โรงเรียน อุตสาหกรรม ฯลฯ

OUR CLIENTS

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้